LEVERINGSVOORWAARDEN

I ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door FEX BV (hierna te noemen “verkoper”) gedane aanbiedingen en tussen verkoper en een cliënt (hierna te noemen “koper”) gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan.

2. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.

II AANBIEDINGEN/OVEREENKOMST

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten.
Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de koper aanvaard, heeft de verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie der order door de verkoper op een in de branche gebruikelijke wijze.

III PRIJZEN

1. De prijzen worden in het algemeen bij acceptatie van de order vastgesteld. Zij zijn gebaseerd op de geldende dagprijzen, zoals door vraag en aanbod tot stand gekomen.

2. Afwijking van de overeengekomen prijs(limiet), zonder voorafgaande instemming van de koper, is niet toegestaan.

3. a. De prijzen zijn af bedrijf verkoper.
b. In de prijs is geen omzetbelasting (BTW) opgenomen.
c. Invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, kosten van laden en lossen, emballage, transport, verzekering zijn niet in de prijs inbegrepen.
d. De prijzen zijn genoteerd in Euros, tenzij op de factuur een andere valuta is vermeld.

IV LEVERING EN LEVERINGSTIJD

1. De verkoper is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij overmacht tot een vermindering van de hoeveelheid noodzaakt.

2. De verkoper is gehouden de koper van de overmachtsituatie onmiddellijk mededeling te doen en is alsdan gerechtigd een geringere hoeveelheid te leveren.

3. a. Als plaats van levering geldt de opslagplaats/verwerkingsruimte van de verkoper.
b. Bij verzending door middel van het eigen transportmiddel van verkoper geldt, in afwijking van het bepaalde onder a., de plaats van bestemming als plaats van levering.
c. Bij inschakeling van een expediteur en/of transporteur geldt, in afwijking van het bepaalde onder a., de plaats van vertrek van de ingeschakelde derde als plaats van levering.

4. Franco-levering geschiedt alleen indien en voor zover dit is overeengekomen en door de verkoper is vermeld op de factuur.

5. Opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Indien de koper de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor de koper. De bestelde producten staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen.
Indien echter na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de produktsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door de koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht door koper te zijn geannuleerd. Alsdan is de verkoper gerechtigd de betreffende producten te verkopen.
De koper is verplicht het eventuele prijsverschil ontstaan door een dergelijke verkoop, alsmede alle verdere kosten en schaden vallende aan de zijde van de verkoper, voor zijn rekening te nemen.

7. De verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren.

V OVERMACHT

1. De verkoper kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst ontbinden, dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

2. Indien in geval van opschorting de levering meer dan twee dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.

3. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de direkte invloedssfeer van de verkoper, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.

VI KWALITEIT EN GEZONDHEID

1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten.

2. De te exporteren producten dienen voorts te voldoen aan de fytosanitaire overheidseisen die ten aanzien van de betreffende bloemkwekerijproducten in het land van invoer van kracht zijn.
Eventuele gebreken dienaangaande geven de koper geen recht op schadevergoeding of recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de koper de verkoper voorafgaande aan of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte heeft gebracht van eventuele bijzondere fytosanitaire eisen.

VII VERPAKKING

1. Verpakking geschiedt op in de bloemen- en plantengroothandel gebruikelijke wijze en wordt door de verkoper als goed koopman bepaald, tenzij anders is overeengekomen.

2. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.

3. Meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal (kartonnen dozen, containers, stapelwagens etc.), die in eigendom blijven van verkoper, worden eveneens tegen kostprijs in rekening gebracht en dienen te worden geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden de koper separaat in rekening gebracht.
Indien de terugzending van het materiaal in correcte staat binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt, zal creditering van de in rekening gebrachte kosten plaatsvinden, eventueel verminderd met een overeengekomen bedrag voor het gebruik.

4. Ten aanzien van duurzaam verpakkingsmateriaal (stapelwagens, containers etc.) dat aan de koper in bruikleen is gegeven, behoudt de verkoper zich het recht voor om, indien retournering van het betreffende materiaal door koper niet plaatsvindt, de kosten van dit materiaal de koper alsnog in rekening te brengen en de eventuele verdere schade, veroorzaakt door het in gebreke zijn van koper, op hem te verhalen.

5. Indien statiegeld in rekening wordt gebracht, wordt dit verrekend nadat het betreffende materiaal in correcte staat is geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden de koper in rekening gebracht.

VIII VERLADING EN TRANSPORT

1. Verlading en verzending moeten op doelmatige wijze geschieden.

2. Indien de koper geen transportmiddel voorschrijft, kiest de verkoper voor de meest gebruikelijke wijze van transport.

3. De kosten van het transport worden de koper in rekening gebracht.

4. Bij verzending per eigen transportmiddel is de verkoper aansprakelijk voor schade, die tot aan de aflevering van de producten bij de koper ontstaat.

5. In afwijking van het bepaalde onder 4. is de verkoper, bij inschakeling van een expediteur, slechts aansprakelijk voor schade, die tot aan het overdragen van de producten aan de expediteur onstaat.

IX RECLAMES

1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per email en per telefax of telefoon aan de verkoper te worden gemeld.
Een telefonische melding dient binnen twee dagen na ontvangst van de producten door de koper schriftelijk te zijn bevestigd.
Tevens dient door de koper c.q. ontvanger van de producten een aantekening van de klacht op de betreffende transportpapieren te worden gemaakt, zulks ter bevestiging dat de klacht bestond op het tijdstip van aflevering van de producten.

2. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direkt na constatering aan de verkoper te worden medegedeeld en in ieder geval zodanig tijdig bij de verkoper schriftelijk te worden ingediend, dat deze in staat is de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen.

3. De klachten dienen tenminste te bevatten:
a. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek inclusief een foto betreffende de klacht, gemaakt en verstuurd binnen 24 uur na ontvangst;
b. opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door de koper afgekeurde producten identiek zijn.

4. Klachten met betrekking tot een deel van de afgeleverde producten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

5. Na het verstrijken van bovenbedoelde termijnen wordt de koper geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
Alsdan worden reclames niet meer door de verkoper in behandeling genomen.

X AANSPRAKELIJKHEID

1. De vergoeding door verkoper van de eventueel door koper geleden schade zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, tenzij de koper bewijst dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de zijde van verkoper.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden en niet geschikt voor inwendig gebruik. Verkoper wijst erop dat de producten bij verkeerd gebruik, consumptie, contact en/of overgevoeligheid kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens en/of dier. Koper heeft de verplichting deze waarschuwing aan zijn afnemers door te geven en vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot bedoelde gevolgen.

XI BETALING

1. Betaling dient te geschieden, ter keuze van verkoper:
a. per gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling middels storting of overmaking op een door de verkoper aangewezen bank- of postbankrekening.
b. netto-contant bij aflevering
c. middels storting of overmaking op een door de verkoper aangewezen bank- of postbankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. De koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
De koper mag de door hem te betalen koopprijs niet op grond van een klacht over het geleverde opschorten.

3. De koper is in verzuim enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. De verkoper heeft alsdan het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een enkele mededeling aan de koper te ontbinden (uitdrukkelijk ontbindend beding).

4. De verkoper is gerechtigd om bij het in gebreke zijn van de koper 1,5% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening.

5. De verkoper is tevens gerechtigd om bij het in gebreke zijn van de koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.

6. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, zijn de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten – met een minimum van 15% van de openstaande som – direct opeisbaar en voor rekening van de koper.

XII EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde producten blijven eigendom van de verkoper totdat alle vorderingen van de verkoper op de koper volledig zijn voldaan.

2. Zolang de producten niet zijn betaald mag de koper ze niet verpanden of op andere wijze tot zekerheid geven. In geval derden op deze producten beslag (wensen te) leggen of deze op andere wijze wensen uit te winnen, dient de koper de verkoper onmiddellijk hierover te informeren.

3. Bij de uitoefening van de rechten van de verkoper uit het eigendomsvoorbehoud zal de koper steeds op eerste verzoek en op eigen kosten zijn volledige medewerking verlenen. De koper is aansprakelijk voor alle kosten die de verkoper in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de daarmee samenhangende acties moet ondernemen, alsook voor alle directe en indirecte schade die verkoper lijdt.

4. Wanneer zulks mogelijk is naar de wet van het land waarin de koper is gevestigd en/of waar de producten aan de koper zijn afgeleverd geldt bovendien:
a) In geval van wanprestatie door de koper heeft de verkoper het recht om de geleverde producten, alsmede de medegeleverde verpakkings- en transportmaterialen, terstond tot zich te nemen en hierover naar eigen goeddunken te beschikken. Wanneer de wet zulks voorschrijft impliceert dit ontbinding van de betreffende overeenkomst.
b) De koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen. Hij draagt nu reeds voor alsdan alle vorderingen over die hij door de verkoop op een derde verkrijgt. De verkoper aanvaardt deze overdracht en behoudt zich het recht voor de vordering zelf te incasseren zodra de koper niet correct aan zijn betalingsverplichting voldoet en, voor zover dat nodig mocht zijn, in gebreke is.
c) De koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verwerken, al dan niet tezamen met producten die niet van de verkoper afkomstig zijn. In de verhouding waarin de producten van de verkoper deel uitmaken van de totstandgekomen zaak, verkrijgt de verkoper de (mede-) eigendom van de nieuwe zaak, die de koper reeds nu voor alsdan aan de verkoper overdraagt en die de verkoper aanvaardt.
d) Wanneer de wet voorschrijft, dat de verkoper een gedeelte van de bedongen zekerheden op verzoek moet prijsgeven in gevallen waarin deze de waarde van de nog uitstaande vorderingen met een bepaald percentage overtreffen, zal de verkoper hieraan gehoor geven zodra de koper daartoe een verzoek doet en zulks uit de boekhouding van de verkoper mocht blijken.

XIII TOEPASSELIJK RECHT/ GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing en zijn de bepalingen van het Weens koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn kunnen door de koper slechts worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter die bevoegd is in het gebied waar de verkoper is gevestigd. De verkoper heeft het recht geschillen voor te leggen aan zowel de bevoegde rechter in het gebied waar hij zelf gevestigd is, als aan de bevoegde rechter in het gebied waar de koper gevestigd is.
3. In afwijking van het bepaalde onder 2. kunnen de verkoper en de koper overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een arbitrage-commissie, wier uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.

XIV SLOTBEPALING

1. In die gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.

2. Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

12-06-2017

Akhundov Nail
FEX BV